Onteigening en planschade

Onteigening en planschade

Stadsuitbreiding, infrastructuur, industrialisatie, recreatie en natuurontwikkeling zullen ook de komende jaren voor ingrijpende veranderingen zorgen. Eén en ander onder druk van meer en steeds complexere wet- en regelgeving.

ONTEIGENING
Onteigening is het meest ingrijpende instrument van de overheid om eigenaar te worden van noodzakelijke onroerende zaken. Onteigeningen kunnen plaatsvinden ten behoeve van bijvoorbeeld woningbouw, aanleg van wegen, zandwinning en dijkverzwaring.

De onteigeningswet kent veel jurisprudentie en is daardoor continue in beweging. Zorgvuldig en deskundig optreden is van doorslaggevend belang.

Naast het taxeren en vaststellen van de volledige schadeloosstelling, uiteraard met de onteigeningswet als uitgangspunt, zijn wij gespecialiseerd in het zorgvuldig "minnelijk onderhandelen".

Om acties en transacties in goede banen te blijven leiden, wordt een deskundig en vertrouwd adviseur steeds meer noodzaak. De kennis en ervaring van Wormgoor Makelaars staan garant voor het beste onderhandelingsresultaat. Met onze slagvaardige opstelling breidt u de onderhandelingstafel uit met een stevige partner, uw partner.

Op het gebied van onteigening volgen wij onze eigen, beproefde aanpak. In de onteigeningswet zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de berekening van de volledige schadevergoeding. Wormgoor Makelaars wijst u daarbij de weg.

Schakel onze deskundigheid in bij onteigening, projectontwikkeling of bedrijfsverplaatsing, want onze onteigeningsdeskundigen hebben deze kennis in huis en gaan voor een volledige schadeloosstelling of succesvolle verplaatsing.

PLANSCHADE / NADEELCOMPENSATIE
In een aantal gevallen is het onvermijdelijk dat personen en/of bedrijven nadeel ondervinden van rechtmatig overheidshandelen en daarvan zelfs schade ondervinden.
Artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft betrekking op zogenaamde "planschade". Als een belanghebbende planologische maatregelen schade lijdt of zal lijden, kan hij bij de gemeente "planschade" claimen.
Met hanteert de term "Tegemoetkoming in de schade", omdat de overheid 2% als maatschappelijk aanvaardbaar risico in de wet heeft opgenomen, dus niet alle schade wordt vergoedt.

Wormgoor Makelaars adviseert de boer en burger in het buitengebied bij de behartiging van hun belangen, bij planschade (vermogensverlies) of nadeelcompensatie (omrijschade, snijschade, vernatting, verdroging, inkomstenderving, etc.). Bij het bepalen van deze schades/vergoedingen dient men de mogelijkheden om schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken, goed in de gaten te houden. Tevens onderzoeken wij de haalbaarheid van ingediende of nog in te dienen schadeclaims; geven wij advies over de vorm en de omvang van de eventueel uit te keren schadevergoeding.

Wormgoor Makelaars wijzen u de 'minnelijke' weg.

Contact opnemen met wormgoor